Vad kostar hemtjänst?

Du betalar alltid en hemtjänstavgift till kommunen, oavsett om du nyttjar kommunal hemtjänst eller privat hemtjänst som godkänts av kommunen. Maxtaxan för hemtjänst år 2020 motsvarar 2 125 kronor månatligen, och timpriset skiljer sig från aktör till aktör, men brukar motsvara cirka 140 kronor.

Vad påverkar din hemtjänstavgift?

Timpriset för hemtjänst varierar från kommun till kommun, och beräknas individuellt beroende din inkomst (inklusive eventuella bidrag), din bostadskostnad samt vilka typer av hemtjänstinsatser du tar del av.

Inkomster som påverkar din hemstjänstavgift

  • Den pension som betalas ut av pensionsmyndigheten.
  • Inkomst av kapital.
  • Privata pensionsutbetalningar.
  • Utbetalningar av aktier.
  • Bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd.

För gifta par motsvarar din inkomst hälften av er sammanlagda inkomst, men för sambor beräknas inkomsten var för sig. Om du behöver hjälp med att räkna ut din egentliga inkomst, hör av dig till din biståndshandläggare eller Äldre Direkt.

Om du har rätt till hemtjänst, men inte lämnar in rätt uppgifter eller underlåter dig att lämna in några uppgifter överhuvudtaget till din handläggare, blir i regel maxtaxan (dvs. högstabeloppet) för hemtjänst aktuell.

Bostadskostnaden påverkar din avgift för hemtjänst

Den bostadskostnad som är aktuell påverkar din hemtjänstavgift. Bostadskostnaden kan bestå av:

  • Hyra till din hyresvärd, eller avgift till din bostadsrättsförening.
  • Räntekostnaden för bostadslån.
  • Fastighetsavgiften om du bor i hus.
  • Kostnader för uppvärmning och varmvatten.

Den kostnadspost som härrör uppvärmning och vatten räknas ut av med hjälp av ett schablonbelopp som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Hushållsel räknas inte som en kostnad, och om du skulle bo tillsammans med fler vuxna delas boendekostnaden med det antal personer som delar hushåll.

Insatserna påverkar din avgift

Om ditt behov av hemtjänst är litet och du därmed inte når upp till maxtaxan tillämpas en fast timavgift för de hemtjänstinsatser du tar del av. Den exakta timtaxan bestäms av din kommun. Timtaxan för Storstockholm motsvarar 141 kronor år 2020, för att nämna ett exempel.

Vad är ett förbehållsbelopp?

Efter att samtliga kostnadsposter räknats ihop, såsom bostadskostnad och hemtjänstavgift, ska du ha kvar minst 5 339 kronor per månad om du bor själv, eller 4 512 kronor per person om du bor tillsammans med en partner. Om du har kvar mindre pengar än så reduceras din hemtjänstavgift. Den reducerade avgiften benämns som ett förbehållsbelopp, menar Kronofogden.

Kostnadsposter för hemtjänst

Följande kostnader kan vara aktuella om du tar emot hemtjänst:

Kostnad för trygghetslarm: Avgiften för ditt trygghetslarm motsvarar cirka 140 kronor per månad.

Kostnad för hemtjänst: Som vi tidigare nämnt motsvarar denna kostnad som mest 2 044 kronor årligen.

Kostnad för mat: Den månatliga kostnaden för mat motsvarar i regel maximalt 2 900 kronor månatligen.

Kostnad för dagverksamhet: Den specifika avgiftsstorleken beror på din inkomst, samt det antal dagar per månad som du befinner dig på dagverksamhet. Utöver den ordinarie utgiften blir även en kostnad för måltidstillägg aktuellt, som vanligtvis motsvarar cirka 50 kronor dagligen.

Kostnad för korttidsvård: Om din hälsa skulle svikta, och du behöver vårdas på ett korttidsboende, blir en kostnad om maximalt cirka 2 100 kronor per månad aktuell. Utöver den ordinarie kostnaden tillkommer även en måltidstaxa om cirka 100 kronor dagligen.

Lämna en kommentar